Prevádzkový poriadok tréningov BSP

(ďalej aj „prevádzkový poriadok“)

 

Prevádzkovateľ:                                           Big street project (veľký projekt ulice), o.z. (BSP)

Adresa vykonávania činnosti:Streetpark – parkour telocvičňa, Fučíkova 8, 903 01 Senec (Streetpark)

Činnosť:                                                        Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

 1. Definície pojmov:
  1. Trénerom je odborne a pedagogicky vzdelaný telovýchovný pracovník, ktorý vedie športovcov tréningový proces, prípravu na športové vystúpenia i toto vystúpenie samotné a nesie aj zodpovednosť za dosiahnutý výsledok.
  2. Personálom je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.
  3. Návštevníkom je niekto, kto navštívi osobu alebo miesto z nejakého dôvodu, napríklad priateľstvo, obchod, práca, poskytnutie služby apod.
  4. Zákonným zástupcom je osoba podľa § 31 Zákona o rodine, v sprievode ktorej sa neplnoletá osoba zúčastňuje na tréningovej jednotke.
  5. Tréningovou jednotkou (ďalej aj „TJ“) je základná časť športovej prípravy, ktorá je časovo ohraničená (v BSP 75 minút alebo 60 minút). V tréningovej jednotke sa realizujú úlohy vychádzajúce z koncepcie tréningu.
  6. Mladistvým je osoba staršia ako 15 rokov, ktorá nedovŕšila 18 rok veku.
  7. Maloletou osobou je osoba mladšia ako 15 rokov.
  8. Internetová stránka prevádzkovateľa je www.bigstreetproject.sk.
 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov, ostatné osoby nachádzajúce sa v priestoroch prevádzkovateľa.
 2. Vstupom do priestorov, kde prebieha tréningová jednotka, návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom.
 3. Prevádzkový poriadok je umiestnený na stene naľavo pri vchode do priestorov Streetparku.
 4. Zúčastniť sa tréningovej jednotky je možné len po predchádzajúcom oboznámení sa návštevníka s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami.
 5. Návštevník alebo zákonný zástupca, v sprievode ktorého sa maloleté osoby mladšie ako 15 rokov zúčastnia prvej tréningovej jednotky, svojim podpisom na konci prevádzkového poriadku potvrdí, že porozumel prevádzkovému poriadku, bezpečnostným pravidlám a pokynom trénerov.
 6. Zákonný zástupca osoby mladšej ako 15 rokov (ďalej len zodpovedná osoba), je povinný oboznámiť maloletú osobu alebo mladistvého s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami ako aj zabezpečiť dodatočné vysvetlenie jeho obsahu.
 7. Počas TJ sa skáče cez prekážky, trénujú sa rôzne akrobatické zručnosti a pod. Preto je potrebné vziať na vedomie riziká s tým súvisiace. Všetky prítomné osoby sú povinné správať sa zodpovedne arešpektovať pokyny trénerov v priebehu TJ a v rámci priestorov, v ktorých TJ prebieha.
 8. Tréningy sú určené pre maloleté osoby, mladistvých a dospelých od 4 do 99 rokov.
 9. Návštevník alebo zákonný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť trénerom akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia používaného počas TJ.
 10. Vstup na TJ sa odporúča v športovom oblečení.
 11. Každý návštevník je po vstupe do Streetparku povinný sa prezuť a topánky odložiť do skriniek na to určených, skrinku uzamknúť a kľúč uchovať, resp. je povinný veci odložiť na miesto na to určené.
 12. Návštevník je povinný riadne opatrovať kľúč od skrinky, ktorý mu vydal prevádzkovateľ. Návštevník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi stratou, poškodením alebo zneužitím kľúča.
 13. V prípade straty kľúča od skrinky, je klient povinný uhradiť sumu 10 EUR,- za výmenu zámku a zriadenie nového kľuča.
 14. Návštevník je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť, nechať ju odomknutú a kľúč vrátiť prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté po prevádzkovej dobe, otvoriť.
 15. Účasť na TJ návštevníka postihnutého respiračným, infekčným alebo iným ochorením nezlučiteľným s procesom TJ je zakázaná.
 16. Účasť na TJ je zakázaná osobám s poškodením zdravia (spôsobený napr. chorobou, úrazom, vrodeným defektom a pod.), na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. Tréneri a personál sú oprávnení zakázať účasť na TJ návštevníkovi aj bez udania dôvodu, ak majú pochybnosti o zdravotnom stave návštevníka.
 17. Návštevník alebo zákonný zástupca je v plnej miere zodpovedný za vzniknutý stav, ak o skutočnostiach podľa bodu 16. a 17. neinformoval prevádzkovateľa resp. trénera alebo personál.
 18. V prípade akéhokoľvek  nedodržania  bezpečnostných  pravidiel, prevádzkového  poriadku  tréningov BSP, pokynov trénerov alebo personálu, alebo poškodzovania zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch kde prebieha TJ, alebo v prípade iného nevhodného správania návštevníka v priestoroch, kde prebieha TJ, sú personál a tréneri oprávnení kedykoľvek vykázať návštevníka z TJ. V tomto prípade nemá návštevník nárok na vrátenie poplatku za TJ.
 19. Pred skokom do molitanovej jamy sa musí návštevník uistiť, že je voľná, a musí dodržiavať dohodnuté poradie a po doskočení čo najskôr jamu uvoľniť.
 20. Lekárnička je umiestnená na stene napravo pri vchode do priestorov Streetparku medzi hasiacim prístrojom a šatňovými skrinkami.
 21. Návštevník je povinný po vstupe, kde prebieha, bude prebiehať alebo prebehol tréningový proces dodržiavať nasledovné bezpečnostné pravidlá:
  1. Návštevník je povinný správať sa tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných, dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa v Streetparku, a činnosti súvisiace s TJ vykonávať v rámci svojich možností, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu.
  2. Vstup do priestorov TJ je osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok prísne zakázaný.
  3. Platí zákaz fajčenia v rámci priestorov, v ktorých TJ prebieha.
  4. Návštevníci zúčastňujúci sa TJ nesmú mať počas jej priebehu pri sebe predmety ohrozujúce ich zdravie alebo zdravie ostatných návštevníkov napr., šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky, náramky, opasky, okuliare, nože a iné ostré predmety, žuvačky a zároveň nesmú mať vo vreckách svojho oblečenia a ani v rukách žiadne predmety, napr. mobil, kľúče, kľúčenky a pod.
  5. Zákaz odkladania akýchkoľvek predmetov či oblečenia do priestorov, kde prebieha TJ okrem lavičiek, vešiakov a skriniek na to určených.
  6. Zákaz robiť dvojité saltá a saltá mimo žineniek a matracov na to určených.
  7. Prísny zákaz skákania hlavou vpred na žinenky alebo matrace.
  8. Zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť mimo pokynov a súhlasu trénerov alebo personálu.
  9. Ak návštevník cíti akúkoľvek nevoľnosť, musí prerušiť pohybovú činnosť a oddýchnuť si. O tejto skutočnosti informuje trénera alebo personál.
 22. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality činnosti vykonávanej prevádzkovateľom a to napríklad z dôvodu konania špeciálnych akcií v priestoroch Streetparku , alebo z technických, či personálnych príčin.
 23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny osoby trénera. O takejto zmene nie je Prevádzkovateľ povinný informovať vopred.
 24. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach návštevníka len za podmienky, že tieto veci boli návštevníkom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom, a návštevník kľúč od zámku riadne uschoval.
 25. Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.
 26. Právo na náhradu škody musí byť návštevníkom uplatnené u prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
 27. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku tréningov BSP a bezpečnostných pravidiel. Zákonný zástupca zodpovedá za škody spôsobené maloletou osobou do 15 rokov na zariadení Streetparku a škody spôsobené ostatným návštevníkom.
 28. Návštevník, resp. zákonný zástupca vyhlasuje, že si je vedomý, že prevádzkový poriadok tréningov BSP a horeuvedené bezpečnostné pravidlá netvoria vyčerpávajúci zoznam skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu a preto je povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku úrazu alebo škody. V prípade pochybností o spôsobilosti zdravotného stavu návštevníka, návštevník prekonzultuje svoj zdravotný stav s príslušným lekárom.
 29. Tento prevádzkový poriadok je platný od 01.09.2019 do 31.08.2020.

POTVRDENIE NÁVŠTEVNÍKA

Návštevník, resp. rodič alebo zákonný zástupca svojim súhlasom potvrdzuje že:

 • bol oboznámený a súhlasí (resp. maloleté osoby v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu boli oboznámené) s prevádzkovým poriadkom tréningov BSP, bezpečnostnými pravidlami tréningov BSP, vyhlasuje, že je zdravý a netrpí (resp. deti v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu netrpia) takým poškodením zdravia, na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie jeho (resp. maloletých osôb v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu) zdravotného stavu a preberá zodpovednosť podľa tohto prevádzkového poriadku (zákonný zástupca za maloleté dieťa) v prípade úrazu, alebo inej ujmy na zdraví vzniknutej počas TJ vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku tréningov BSP a bezpečnostných pravidiel, a vyhlasuje, že nebude vyvodzovať zodpovednosť voči prevádzkovateľovi, trénerom alebo personálu. Je si vedomý skutočnosti, že aktivity, ktoré sa na tréningu vykonávajú (nácvik akrobatických prvkov, skoky cez prekážky a pod.) sú spojené s vyšším rizikom vzniku úrazu alebo škody na zdraví,
 • súhlasí s uverejnením osobných údajov maloletej osoby na internetovej stránke prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko.
 • súhlasí so spracúvaním a zverejňovaním fotografií a videí svojho dieťaťa z aktivít vykonávaných počas tréningov a udalostí organizovaných prevádzkovateľom na oficiálnej webovej a facebook stránke prevádzkovateľa, oficiálnom youtube a instagram kanály prevádzkovateľa. Za zdieľanie zverejňovaného obsahu na oficiálnych stránkach organizácie Big Street Project tretími osobami prevádzkovateľ neručí.