Často kladené otázky

Sú dve možnosti, buď prídete k nám do Streetparku osobne a prihlásite dieťa u jedného z trénerov, alebo prostredníctvom prihlasovacieho formulára tu na webovej stránke. Môže sa stať, že tréner Vás rovnako odkáže na prihlasovací formulár, preto je tento druh prihlásenia preferovaný.
Dochádzku si tréner zapisuje vždy tesne pred tréningom. V závislosti od frekvencie, v ktorej dieťa navštevuje tréningy (1x do týždňa, 2x do týždňa alebo 3x do týždňa) sa odvýja aj možnosť náhrady vymeškaných tréningov. V prípade, že dieťa nie je prítomné na tréningu a rodič vopred neoznámi jeho neprítomnosť, bude mu zapísaná neospravedlnená hodina a túto si už nemá nárok spätne nahradiť.
Ak ospravedlníte svoje dieťa včas, to je minimálne hodinu pred začiatkom tréningu, má atlét nárok na náhradu ospravedlnenej hodiny. Počet možných náhradných hodín sa odvýja od počtu tréningov, ktoré dieťa navštevuje za týždeň.
  • 1x do týždňa                     1 náhradný tréning
  • 2x do týždňa                     2 náhradné tréningy
  • 3x do týždňa                     3 náhradné tréningy
V prípade, že chcete prihlásiť na tréningy súrodencov, bude Vám z platby za každého zo súrodencov odpočítaných 20%.
Platby za tréningy môžete uhrádzať v hotovosti priamo u nás v Streetparku, alebo prevodom na účet cez službu PAYSY.
Paysy je webová aplikácia, ktorá uľahčuje prácu s členskými príspevkami a poplatkami v športových kluboch, organizáciách alebo iných firmách. Hlavným cieľom je zautomatizovať proces prijímania poplatkov a ušetriť tak čas s náročnou administratívou a fakturáciou. Správca aj každý člen organizácie má vytvorený účet do systému Paysy, kde si môže spravovať svoje poplatky a informácie. Každému členovi je zaslaný e-mail s povinnosťou úhrady platby. Tento email je zasielaný vždy po vygenerovaní platby. Pri mesačných platbách je to každý mesiac. Ak poplatok nebol uhradený včas, príde každému členovi e-mail s upomienkou. Upomienky sa opakujú až kým poplatok nie je uhradený.
Prípadov môže byť viacero:
  • Súrodenci – ak k nám chodia dvaja alebo viacerí súrodenci, každý z nich má vlastný variabilný symbol. To znamená, že za každého súrodenca treba zaplatiť separátne. Ak tak neurobíte, platba sa pripíše tomu zo súrodencov, koho variabilný symbol ste vpísali do platobného príkazu. Ak už ste takúto platbu náhodou vykonali, napíšte prosím na tomas@bigstreetproject.sk kde dostanete ďalšie info.
  • Upomienky chodia aj tým, ktorí platia v hotovosti, keďže po spárovaní platby im taktiež prichádza faktúra. Upomienky začínajú chodiť 7 dní po výzve k platbe. To znamená, že ak ste zaplatili napr. v siedmy deň po výzve, platba sa spáruje až nasledujúci deň a Vám pride upomienka o nezaplatení. V takomto prípade považujte upomienku za bezpredmetnú.
  • Ak nepatríte ani do jednej predchádzajúcej kategórie a upomienka Vám predsa len prišla, je možné, že aplikácia PAYSY má technické problémy, v tomto prípade prosím kontaktujte tomas@bigstreetproject.sk
Je to zoznam atlétov prihlásených na tréningy, ktoré majú zaplnenú kapacitu. Zapisovaní sú v poradí v akom nám prihlášky prišli a v rovnakom poradí sú aj kontaktovaní v prípade, že sa z niektorého termínu iný atlét odhlási a uvoľní tým miesto.
Vzhľadom na obmedzené kapacity Streetparku, nie je z bezpečnostných dôvodov možné, aby všetci prihlásení atléti mohli tréningy aj navštevovať. V prípade zaplnenia kapacít jednotlivých tréningov následne prihlásených atlétov zaraďujeme na čakaciu listinu, do ktorej ste boli zaradený v poradí, v akom ste sa prihlásili. Ak sme sa Vám teda ešte neozvali, tak len preto, že bolo pred Vami prihlásených vela atlétov, ktorých postupne zaraďujeme do tréningového procesu. To je, bohužiaľ možné iba v prípade, že aktívny člen vypovie členstvo a je vyradený z databázy.
Napíšte, prosím, na tomas@bigstreetproject.sk a uveďte aj svoje telefónne číslo. Náš koordinátor sa Vám ozve.
Termíny sú zverejňované vždy začiatkom roka. Pozor, nie je isté, že aj tento rok budú termíny rovnaké ako minulý.
V prípade nezaplatenia členského poplatku do dátumu splatnosti na faktúre Vám náš systém vygeneruje upomienku, ktorá Vám bude zaslaná e-mailom. V prípade, že členský poplatok neuhradíte ani po vystavení upomienky, príde Vám opäť po siedmych kalendárnych dňoch. V prípade neúhrady členského poplatku ani po vystavení troch po sebe nasledujúcich upomienkach, bude atlét automaticky vyradený z tréningového procesu a nahradený atlétom z čakacej listiny.