O BSP

Big Street Project je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2016, avšak svoje aktivity vykonáva už od roku 2015. Jeho cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na lokálnej úrovni v oblasti voľnočasových aktivít mládeže, pohybovej kultúry, vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti. Poskytuje možnosti pohybovej činnosti najmä deťom a mládeži so zameraním na aktuálne atraktívne formy pohybových aktivít, ktoré v okolí nemajú podmienky na ich vykonávanie ako parkour, akrobacia, kalistenika a rôzne iné formy cvičenia pre zdravie a výkon, ktoré nemožno zaradiť medzi špecializované športy. Vďaka svojmu komplexnému zameraniu je tento druh pohybu pre ľudí atraktívny a čoraz častejšie vyhľadávaný. Tréneri zodpovední za vedenie tréningov disponujú certifikáciami vydávanými akreditovanými organizáciami SGF a SAKFST.

OZ sa svojou činnosťou usiluje o vypĺňanie voľného času detí rozumným spôsobom s dôrazom na zabraňovanie negatívnych vplyvov okolia pri rozvoji ich osobnosti. V našich štruktúrach evidujeme viac než 200 členov, ktorí navštevujú parkour tréningy a ďalších takmer 100 detí v predškolskom veku, ktoré sa zapojili do nášho programu Pohyb Hrou vedeného v štyroch materských školách v Senci a jeho okolí. Členovia majú možnosť 3 tréningov týždenne, s deťmi v škôlkach trénujeme raz do týždňa počas celého školského roka. Vďaka aktivitám, ktoré vykonávame, vytvárame podmienky pre budovanie súdržnej komunity ľudí v seneckom okrese ako aj širšom okolí. Primárnym cieľom Big Street Project je vedenie tréningového procesu, avšak našu činnosť vďaka vlastným priestorom rozšírujeme o organizovanie vzdelávacích kurzov a víkendových workshopov zameraných na správnosť prevedenia jednotlivých cvičení, princípy zdravého stravovania a životného štýlu ako takého, organizovanie podujatí a letných sústredení v oblasti športu nielen pre pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

Big Street Project vznikol z iniciatívy nás, senčanov, ktorí sme sa rozhodli pomáhať mladým ľuďom v našom okolí nadobúdať pozitívny vzťah k pohybu a rozvíjať ich nielen po fyzickej, ale tiež mentálnej stránke - učiť ich základným hodnotám. Veríme, že prostredníctvom systematickej práce prispievame ku komplexnému formovaniu osobnosti všetkých našich členov. Pretože víziou organizácie je vychovávať silných, slušných a uvedomelých mladých ľudí, ktorí budú nadobudnuté hodnoty prenášať do každodenného života a svojim konaním prispievať k zlepšovaniu svojho okolia.