Ochrana osobných údajov

Tieto informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a ďalších relevantných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Cieľom tohto textu je informovať Vás ako dotknutú osobu o ochrane a spracovaní vašich osobných údajov, ktoré nám, teda prevádzkovateľovi poskytujete.

Prevádzkovateľ
Big Street Project (veľký projekt ulice) o.z.
J.Jesenského 10
903 01 Senec
Slovensko
IČO: 50614011
DIČ: 2120494882
(ďalej aj ako BSP)
Telefonický kontakt: 0918 480 076
E-mail:
bigstreetproject@gmail.com
tomas@bigstreetproject.sk
zuzka@bigstreetproject.sk
marko@bigstreetproject.sk
patrik@bigstreetproject.sk
Webová stránka: www.bigstreetproject.sk

Dotknutá osoba
Dotknutou osobou sa považuje každá fyzická osoba, ktorá využíva minimálne jednu z našich služieb alebo o služby prejavila záujem a tým nám poskytuje svoje osobné údaje resp. osobné údaje svojho dieťaťa.

Atlét
Atlétom sa považuje každá fyzická osoba pod alebo nad 15 rokov, ktorá využíva minimálne jednu z našich služieb, t.j. tréningové jednotky, tábory, vonkajšie či vnútorné športové akcie.

Osobné údaje
Osobnými údajmi fyzickej osoby sú akékoľvek údaje, ktoré prevádzkovateľ BSP žiada od svojich zákazníkov. Rozsah týchto osobných údajov závisí od druhu služby o ktorú sa zaujíma. Osobné údaje sú žiadane pri každom kontakte s občianskym združením BSP. Bez týchto osobných údajov nie sme schopný poskytnúť pre Vás danú službu v danom rozsahu.

Na tréningové jednotky je potrebné poskytnúť údaje ako meno atléta, priezvisko atléta, meno a priezvisko rodičov resp. zákonných zástupcov, dátum narodenia atléta, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča resp. zákonného zástupcu resp. atléta a e-mailový kontakt na rodiča resp. zákonného zástupcu resp. atléta.

Pri prejavení záujmu je potrebné, aby fyzická osoba vyplnila formulár nachádzajúci sa na našej webovej stránke www.bigstreetproject.sk. Rozsah osobných údajov, ktoré je potrebné pri tomto formulári uviesť je meno a priezvisko fyzickej osoby, mailový kontakt fyzickej osoby a telefonický kontakt fyzickej osoby.

Pri prihlasovaní na tábor je potrebné vyplniť formulár prihlášky na našej webovej stránke www.bigstreetproject.sk. Tento formulár musí obsahovať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťa, adresa trvalého bydliska dieťaťa, zdravotná poisťovňa dieťaťa, rodné číslo, zdravotné oslabenie relevantné pre aktivity spájajúce sa s táborom, meno a priezvisko rodiča resp. zákonného zástupcu, telefonický kontakt na rodiča resp. zákonného zástupcu, e-mailový kontakt na rodiča resp. zákonného zástupcu, telefónne číslo na iného rodinného príslušníka či poverenú osobu.

Doba uchovania osobných údajov
Občianske združenie BSP uchováva osobné údaje poskytnuté od fyzickej osoby za horeuvedeným účelom po dobu jedného roka teda od augusta do augusta ďalšieho roka. Na ďalší rok tréningových jednotiek alebo táborov je nutné poslať novú prihlášku.

Účel a spracovanie osobných údajov
Občianske združenie BSP vyžaduje podanie osobných údajov fyzickej osoby z doleuvedených dôvodov:

  • Zabezpečenie správnej komunikácie medzi BSP a zákazníkom.
  • Zabezpečenie korektného pridelenia faktúry s fyzickou osobou.
  • Zabezpečenie identifikácie detí na táboroch či tréningových jednotkách.
  • Zabezpečenie rýchlej a efektívnej zdravotnej pomoci v prípade úrazov na tréningových jednotkách či táboroch.
  • Zabezpečenie kontaktu medzi BSP a atlétmi, ktorý sa zúčastnia akcií uskutočňovaných občianskym združením BSP.
  • Plnenie zákonných povinností občianskeho združenia BSP.

Tieto osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám.

Práva dotknutej osoby vo vzťahu ku poskytnutým osobným údajom

  • Dotknutá osoba má právo na prístup k jej spracúvaným osobným údajom.
  • Dotknutá osoba má právo na opravu svojich poskytnutých osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov (toto právo je platí za predpokladu: osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje boli získané pre účely vykonania služieb od osoby mladšej ako 15 rokov, osobné údaje už nie sú potrebné na účely pre ktoré sa spracúvali pre občianskeho združenia BSP, dotknutá osoba odvolá súhlas. Výmaz spracúvaných osobných údajov vykoná prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, a to ihneď po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti ako dôvodnej. Výmaz prevádzkovateľ nevykoná, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie povinnosti zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná).
  • Dotknutá osoba na právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (v prípade, že o danú službu už nemá záujem ale v budúcnosti sa možno k službe vráti. Fyzická osoba je v takomto prípade povinná poslať písomnú žiadosť na horeuvedenú mailovú adresu a po vyhodnotení sa spracúvanie osobných údajov obmedzí).

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek informovať o spracovaní svojich osobných údajov na emailovú adresu tomas@bigstreetproject.sk