Prevádzkový poriadok tréningov BSP

(ďalej aj „prevádzkový poriadok“) 

Prevádzkovateľ: Big street project (veľký projekt ulice), o.z. (BSP)

Adresa vykonávania činnosti: Streetpark – parkour telocvičňa, Fučíkova 8, 903 01 Senec

Činnosť: Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

 • Definície pojmov:
  • Trénerom je odborne a pedagogicky vzdelaný telovýchovný pracovník, ktorý vedie športovcov tréningový proces, prípravu na športové vystúpenia i toto vystúpenie samotné a nesie aj zodpovednosť za dosiahnutý výsledok.
  • Personálom je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.
  • Návštevníkom je niekto, kto navštívi osobu alebo miesto z nejakého dôvodu, napríklad priateľstvo, obchod, práca, poskytnutie služby apod.
  • Zákonným zástupcom je osoba podľa § 31 Zákona o rodine, v sprievode ktorej sa neplnoletá osoba zúčastňuje na tréningovej jednotke.
  • Tréningovou jednotkou (ďalej aj „TJ“) je základná časť športovej prípravy, ktorá je časovo ohraničená (v BSP 75 minúť). V tréningovej jednotke sa realizujú úlohy vychádzajúce z koncepcie tréningu.
  • Mladistvým je osoba staršia ako 15 rokov, ktorá nedovŕšila 18 rok veku.
  • Maloletou osobou je osoba mladšia ako 15 rokov.
  • Internetová stránka prevádzkovateľa je www.bigstreetproject.sk.
 • Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov, ostatné osoby nachádzajúce sa v priestoroch prevádzkovateľa.
 • Vstupom do priestorov, kde prebieha tréningová jednotka, návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom.
 • Prevádzkový poriadok je umiestnený na stene naľavo pri vchode do priestorov Streetparku.
 • Zúčastniť sa tréningovej jednotky je možné len po predchádzajúcom oboznámení sa návštevníka s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami.
 • Návštevník alebo zákonný zástupca, v sprievode ktorého sa maloleté osoby mladšie ako 15 rokov zúčastnia prvej tréningovej jednotky, svojim podpisom na konci prevádzkového poriadku potvrdí, že porozumel prevádzkovému poriadku, bezpečnostným pravidlám a pokynom trénerov.
 • Zákonný zástupca osoby mladšej ako 15 rokov (ďalej len zodpovedná osoba), je povinný oboznámiť maloletú osobu alebo mladistvého s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami ako aj zabezpečiť dodatočné vysvetlenie jeho obsahu.
 • Počas TJ sa skáče cez prekážky, trénujú sa rôzne akrobatické zručnosti a pod. Preto je potrebné vziať na vedomie riziká s tým súvisiace. Všetky prítomné osoby sú povinné správať sa zodpovedne arešpektovať pokyny trénerov v priebehu TJ a v rámci priestorov, v ktorých TJ prebieha.
 • Tréningy sú určené pre maloleté osoby, mladistvých a dospelých od 4 do 99 rokov.
 • Návštevník alebo zákonný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť trénerom akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia používaného počas TJ.
 • Vstup na TJ sa odporúča v športovom oblečení.
 • Každý návštevník je po vstupe do Streetparku povinný sa prezuť a topánky odložiť do skriniek na to určených, skrinku uzamknúť a kľúč uchovať, resp. je povinný veci odložiť na miesto na to určené.
 • Návštevník je povinný riadne opatrovať kľúč od skrinky, ktorý mu vydal prevádzkovateľ. Návštevník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi stratou, poškodením alebo zneužitím kľúča.
 • V prípade straty kľúča od skrinky, je klient povinný uhradiť sumu ....... EUR,- za výmenu zámku a zriadenie nového kľuča.
 • Návštevník je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť, nechať ju odomknutú a kľúč vrátiť prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté po prevádzkovej dobe, otvoriť.
 • Účasť na TJ návštevníka postihnutého respiračným, infekčným alebo iným ochorením nezlučiteľným s procesom TJ je zakázaná.
 • Účasť na TJ je zakázaná osobám s poškodením zdravia (spôsobený napr. chorobou, úrazom, vrodeným defektom a pod.), na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. Tréneri a personál sú oprávnení zakázať účasť na TJ návštevníkovi aj bez udania dôvodu, ak majú pochybnosti o zdravotnom stave návštevníka.
 • Návštevník alebo zákonný zástupca je v plnej miere zodpovedný za vzniknutý stav, ak o skutočnostiach podľa bodu 16. a 17. neinformoval prevádzkovateľa resp. trénera alebo personál.
 • V prípade akéhokoľvek  nedodržania  bezpečnostných  pravidiel, prevádzkového  poriadku  tréningov BSP, pokynov trénerov alebo personálu, alebo poškodzovania zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch kde prebieha TJ, alebo v prípade iného nevhodného správania návštevníka v priestoroch, kde prebieha TJ, sú personál a tréneri oprávnení kedykoľvek vykázať návštevníka z TJ. V tomto prípade nemá návštevník nárok na vrátenie poplatku za TJ.
 • Pred skokom do molitanovej jamy sa musí návštevník uistiť, že je voľná, a musí dodržiavať dohodnuté poradie a po doskočení čo najskôr jamu uvoľniť.
 • Lekárnička je umiestnená na stene napravo pri vchode do priestorov Streetparku medzi hasiacim prístrojom a šatňovými skrinkami.
 • Návštevník je povinný po vstupe, kde prebieha, bude prebiehať alebo prebehol tréningový proces dodržiavať nasledovné bezpečnostné pravidlá:
  • Návštevník je povinný správať sa tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných, dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa v Streetparku, a činnosti súvisiace s TJ vykonávať v rámci svojich možností, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu.
  • Vstup do priestorov TJ je osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok prísne zakázaný.
  • Platí zákaz fajčenia v rámci priestorov, v ktorých TJ prebieha.
  • Návštevníci zúčastňujúci sa TJ nesmú mať počas jej priebehu pri sebe predmety ohrozujúce ich zdravie alebo zdravie ostatných návštevníkov napr., šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky, náramky, opasky, okuliare, nože a iné ostré predmety, žuvačky a zároveň nesmú mať vo vreckách svojho oblečenia a ani v rukách žiadne predmety, napr. mobil, kľúče, kľúčenky a pod.
  • Zákaz odkladania akýchkoľvek predmetov či oblečenia do priestorov, kde prebieha TJ okrem lavičiek, vešiakov a skriniek na to určených.
  • Zákaz robiť dvojité saltá a saltá mimo žineniek a matracov na to určených.
  • Prísny zákaz skákania hlavou vpred na žinenky alebo matrace.
  • Zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť mimo pokynov a súhlasu trénerov alebo personálu.
  • Ak návštevník cíti akúkoľvek nevoľnosť, musí prerušiť pohybovú činnosť a oddýchnuť si. O tejto skutočnosti informuje trénera alebo personál.
 • Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality činnosti vykonávanej prevádzkovateľom a to napríklad z dôvodu konania špeciálnych akcií v priestoroch Streetparku , alebo z technických, či personálnych príčin.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny osoby trénera. O takejto zmene nie je Prevádzkovateľ povinný informovať vopred.
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach návštevníka len za podmienky, že tieto veci boli návštevníkom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom, a návštevník kľúč od zámku riadne uschoval.
 • Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.
 • Právo na náhradu škody musí byť návštevníkom uplatnené u prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku tréningov BSP a bezpečnostných pravidiel. Zákonný zástupca zodpovedá za škody spôsobené maloletou osobou do 15 rokov na zariadení Streetparku a škody spôsobené ostatným návštevníkom.
 • Návštevník, resp. zákonný zástupca vyhlasuje, že si je vedomý, že prevádzkový poriadok tréningov BSP a horeuvedené bezpečnostné pravidlá netvoria vyčerpávajúci zoznam skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu a preto je povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku úrazu alebo škody. V prípade pochybností o spôsobilosti zdravotného stavu návštevníka, návštevník prekonzultuje svoj zdravotný stav s príslušným lekárom.
 • Tento prevádzkový poriadok je platný od 01.09.2023 do 31.08.2024.

POTVRDENIE NÁVŠTEVNÍKA

Návštevník, resp. rodič alebo zákonný zástupca svojim podpisom potvrdzuje že:

 • bol oboznámený a súhlasí (resp. maloleté osoby v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu boli oboznámené) s prevádzkovým poriadkom tréningov BSP, bezpečnostnými pravidlami tréningov BSP, vyhlasuje, že je zdravý a netrpí (resp. deti v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu netrpia) takým poškodením zdravia, na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie jeho (resp. maloletých osôb v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu) zdravotného stavu a preberá zodpovednosť podľa tohto prevádzkového poriadku (zákonný zástupca za maloleté dieťa) v prípade úrazu, alebo inej ujmy na zdraví vzniknutej počas TJ vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku tréningov BSP a bezpečnostných pravidiel, a vyhlasuje, že nebude vyvodzovať zodpovednosť voči prevádzkovateľovi, trénerom alebo personálu. Je si vedomý skutočnosti, že aktivity, ktoré sa na tréningu vykonávajú (nácvik akrobatických prvkov, skoky cez prekážky a pod.) sú spojené s vyšším rizikom vzniku úrazu alebo škody na zdraví,
 • súhlasí s uverejnením osobných údajov maloletej osoby na internetovej stránke prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko.
 • súhlasí so spracúvaním a zverejňovaním fotografií a videí svojho dieťaťa z aktivít vykonávaných počas tréningov a udalostí organizovaných prevádzkovateľom na oficiálnej webovej a facebook stránke prevádzkovateľa, oficiálnom youtube a instagram kanály prevádzkovateľa. Za zdieľanie zverejňovaného obsahu na oficiálnych stránkach organizácie Big Street Project tretími osobami prevádzkovateľ neručí.